Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Mr. CWM van Ballegooijen advies is de handelsnaam voor een zelfstandig gevestigde onderneming gericht op publiceren, doceren, onderzoek en adviseren op het terrein van loonheffingen en fiscale aansprakelijkstellingen.
2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. CWM van Ballegooijen. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door de persoon mr. CWM van Ballegooijen.
3. Mr. CWM van Ballegooijen is slechts gehouden tot uitvoering van een opdracht indien de opdrachtgever alle door hem verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De opdrachtgever is gehouden hem onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. De opdrachtgever staat ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegeven en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4. Hoewel mr. CWM van Ballegooijen de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar zal uitvoeren, staat hij niet in voor het bereiken van enig door de opdrachtgever beoogd of gewenst resultaat. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts richtlijnen. De overeengekomen termijnen zijn slechts fatale termijnen als bedoeld in art 6:83 sub a BW indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
5. Iedere aansprakelijkheid van mr. CWM van Ballegooijen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door mr. CWM van Ballegooijen in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.
6. Mr. CWM van Ballegooijen zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliŽnt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mr. CWM van Ballegooijen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Mr. CWM van Ballegooijen is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
7. Onverminderd hetgeen is bepaald in voornoemde voorwaarde 2, gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van mr. CWM van Ballegooijen, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
8. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door mr. CWM van Ballegooijen vast te stellen uurtarieven.
9. Door mr. CWM van Ballegooijen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde zakelijke kosten zullen separaat in rekening worden gebracht, desgevraagd onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken. Alle buitengerechtelijke kosten die mr. CWM van Ballegooijen maakt in verband met de incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dat geldt ook voor kosten die hij maakt in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever.
10. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De factuur van het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten zal in pdf formaat door middel van een mailbericht worden verzonden.
11. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het declaratiebedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk aan mr. CWM van Ballegooijen te worden kenbaar gemaakt binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.
12. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door mr. CWM van Ballegooijen aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden kunnen tevens worden worden geraadpleegd op de website van mr. CWM van Ballegooijen, www.CWM van Ballegooijen.nl. Mr. CWM van Ballegooijen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27330246. Deze algemene voorwaarden zijn tevens aldaar gedeponeerd.
13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en mr. CWM van Ballegooijen is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Ďs Amsterdam.